Sieka van Vlerken

Sieka van Vlerken is de raadslid voor de VVD in de Valkenswaardse gemeenteraad.

"Ik ben geboren op het “Eurostrand” maar mijn  maatschappelijke en sportieve leven bracht ikdoor in Valkenswaard. Wij waren echter geheel georiënteerd op Valkenswaard. Zo zatik in Valkenswaard op de basisscholen Nicolaas en St. Petrus.  Ik beoefende veel sporten bij diverseValkenswaardse sportverenigingen. Nog steeds ben ik in verschillendesportverenigingen actief.

In 1990 ben ik als reservist bij de gemeentepolitie inValkenswaard aan het werk gegaan. Dit leidde in 1994 tot een fulltime baan bijde Regiopolitie Brabant-Zuidoost. Hier heb ik naast surveillance-diensten ook gewerktbij diverse rechercheonderzoeken. Nu werk ik bij het Ministerie vanInfrastructuur en Waterstaat.

Met mijn gezin woon ik nu in Dommelen. Mijn kinderen gaannaar de Schepelweijen en Were Di. Om betrokken te zijn bij het onderwijs heb ikin de GMR van SKozOK gezeten en ben ik nu lid van de oudervereniging vanWereDi.

Ik riep altijd dat alles beter gedaan en geregeld kon wordenin Valkenswaard. Omdat ik vind dat je het dan ook mee aan moet gaan pakken, benik een kleine vijf jaar geleden lid geworden van de Valkenswaardse VVD. Na vierjaar bij de fractievergaderingen aanwezig te zijn geweest denk ik dat ik“klaar” ben om als raadslid goed en breed te functioneren. Daarom wil ik mijnsteen bijdragen op het gebied van sport, onderwijs, veiligheid, criminaliteiten transparantie binnen de overheid.

Voor de ouderen zou ik graag zien dat ze zeer lang, indiengewenst, in hun eigen dorpskern kunnen blijven wonen met daarbij de benodigdevoorzieningen.

Ook ben ik erg geïnteresseerd in alles wat te maken heeftmet duurzaamheid. Ik ben er van overtuigd dat we binnen enkele jaren kunnenzeggen:  Valkenswaard is duurzaam en  “Valkenswaard geeft energie !”

Ik hoop u, vanaf 16 februari, snel te zien in ons buurthuisaan de Corridor en vertel ons wat u vindt van onze gemeente en wat er kan/moetveranderen.

Ik wil graag aan de slag voor ons Valkenswaard!"