Algemene beschouwing begroting 1 november 2018

De Valkenswaardse VVD heeft overwogen om voor te stellen deze begroting als hamerstuk te behandelen. Niet omdat wij het eens zijn met de gemaakte keuzes, maar omdat het een degelijk en sluitend stuk is. Op deze wijze ruimt dit college - en deze coalitie – de wanorde die ze zelf heeft veroorzaakt de afgelopen 8 jaar in ieder geval financieel op.

Nu wij het toch bespreken, kunnen wij in ieder geval aangeven dat we met deze begroting zullen instemmen, onder voorwaarde dat er geen amendementen aangenomen gaan worden deze dag die ook maar één euro meer gaan kosten dan begroot.

Zelf dienen wij slechts één amendement in, één die volledig budgetneutraal is.

Wij gaan er vanuit dat deze coalitie de rangen ook vandaag gesloten kan houden. Natuurlijk wil iedereen een standpunt innemen en een mening geven, maar laten we “lang en hard werk” niet weer verwarren met “goed werk”. Dit hebben we –onder andere- al gedaan bij de bespreking van het coalitieprogramma, waar we sindsdien overigens niets meer over gehoord hebben.

Om te beginnen willen wij aandacht vragen voor het gevoel dat De Valkenswaardse VVD heeft overgehouden aan het afgelopen half jaar, sinds de verkiezingen van maart dit jaar. Ter illustratie pak ik er weer een gedicht bij, ditmaal van Toon Hermans:

Politiek is handjes drukken,

dreigen, sjoemelen en bukken,

katten uit bomen kijken,

overreden, over-lijken,

schipperen of schaakmat zetten,

lange speeches, korte metten,

witte voetjes, pan uit vegen,

passen, meten, wikken, wegen,

lachjes, dansjes, Judas-kusjes,

loeren draaien, dooie musjes,

veel beloven, vleien, paaien,

de kunst om om iets heen te draaien,

d’r is geen liefde, regelrecht,

en daar is alles mee gezegd.

Meteen na de uitslag op de verkiezingsavond werd de voortzetting van de coalitie beklonken en het college gevormd. Wij hebben daar helemaal geen bezwaren tegen, de club werkte al 8 jaar samen en de uitslag gaf voor hen de noodzaak snel te schakelen. Zeker omdat tot de laatste stembus nieuwkomer Jan Kerkhoff met zijn Vitaal de meerderheid van de coalitiepartners dreigde af te nemen.

Waar wij wel veel moeite mee hadden was het gedraai van de leiders van H&G, CDA en PvdA, die om het hardst riepen dat ze openstonden voor andere partijen, maar na een ruime maand overleg voor de bühne toch wisten te melden dat ze een coalitie hadden. Zonder programma, zonder portefeuilleverdeling, maar alvast wel drie wethouders. Om daarna nog verongelijkt te doen dat niemand van de overige 5 partijen zin had om deel te nemen aan de besprekingen over een coalitieprogramma.

En ze koketteren graag met het gegeven dat er een nieuw college is, daarbij voorbijgaand aan het feit dat de drie partijen H&G, CDA en PvdA uit dezelfde coalitiepartijen komen als de voorgaande twee perioden. Sinds 2010 zijn deze drie partijen dus volledig betrokken bij en derhalve verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.

Het gesloten houden van de rangen, hoewel er openheid geveinsd werd, bleek ook tijdens de bespreking van het dossier “De Boodschappenmand”. Morrend ging een groot deel van de coalitiepartijen akkoord met een waardeloos voorstel, maar het moest gebeuren: het was een breekpunt voor de PvdA, de PvdA-wethouder stond er op. De PvdA is deze periode wèl nodig om deze coalitie in stand te houden, waar de PvdA de afgelopen periode regelmatig moest slikken of stikken.

Het is een vreemde gewaarwording, zeker in dit jaar waarin wij getroffen werden door een flinke discussie over integriteit in de Valkenswaardse politiek.

Dubbel vreemd is het dan ook dat er, nadat men over elkaar heen buitelde in fatsoensrakkerij, weer een staat van “glas, plas….., was” ingetreden is: doen alsof we debatteren, maar de deur dicht houden, hard werk met goed werk verwarren en de politiek een slechte beurt bewijzen…..

De Valkenswaardse VVD staat hier heel anders in; al tijdens de verkiezingscampagne kozen wij er voor om gewoon te zeggen wat wij vinden, wat wij willen, op elk dossier, recht door zee.

Kaarten op de borst houden onder het mom van “politieke handigheid” noemen wij gewoon stiekem gedrag. Wij hadden op de avond van de verkiezingsuitslag ook mee kunnen gaan in de constructie van de vorige periode, maar kozen ervoor om Bram Bots meteen een nee te geven toen hij kwam polsen. De Valkenswaardse VVD heeft die constructie nooit gewild, de voltallige ledenvergadering stemde tegen, die gedoogconstructie zonder wethouder was een persoonlijke keuze van raadslid Luijendijk.

Maar wij kijken graag vooruit. Zoals eerder al opgemerkt zullen wij instemmen met deze meerjarenbegroting, maar richten wij ons wel even tot het voltallige college, zonder moties, gewoon een oproep om wat zaken te overwegen:

Allereerst het collegeprogramma, want dat moet wel een “supertoll” verhaal gaan worden, zo lang als het uitblijft….. De heren Bots, Gerlings en Jonker hebben ons al vrij lang laten wachten op een coalitieprogramma waar ze ongetwijfeld erg hard aan gewerkt hebben, maar wat volstrekt overbodig is gebleken. Zij beloofden ons dat elke partij daar vele overeenkomsten met hun eigen programma’s zouden zien. Feitelijk is dat ook waar –hoewel inhoudelijk een leugen- , want , voorzitter, ik heb het gisteren nog eens bekeken en De Valkenswaardse VVD ziet inderdaad heel wat overeenkomsten met ons eigen programma “Aan de slag voor Valkenswaard”: de woorden “de”, “het”, en”, “een” komen in beide teksten bijzonder vaak voor.

Maar dan, wethouder Kees Marchal:

Tijdens de installatie hebben wij aangegeven dat deze wethouder wat De Valkenswaardse VVD betreft met 1-0 achterstond. Intussen heeft de wethouder dat met zijn dossierkennis en heldere antwoorden op vragen zeker rechtgetrokken en krijgt hij –vanwege zijn droge humor- een bonuspunt. Hem willen wij aandacht vragen voor het dossier Eurocircuit. Dat dit later dan gepland behandeld gaat worden, maar dan meteen goed, vinden wij gezien de lange en lastige historie prima.

Wel willen wij aangeven dat De Valkenswaardse VVD duidelijk voorstander is van meer en diversere evenementen op die locatie en weinig meeleeft met de Nimby’s die zijn komen inspreken, aangezien het Eurocircuit niet in hun achtertuin is aangelegd, maar zij zelf met vol bewustzijn in de voortuin van het Eurocircuit zijn gaan wonen.

En wij hebben ook weinig tot geen feeling met de tirannie van Groen en Heem, die met hun stortvloed aan overbodige vragen en bezwaren een ambtenaar in dit huis een volle werkdag per week werk bezorgen. Ongegronde bezwaren moeten uiteraard wel behandeld en afgewezen worden. De activiteiten van G&H zijn ondermijnend en brengen bewust schade toe aan de samenleving en daar is een woord voor. Rara, wat zou dat woord zijn….?

Wethouder Geldens willen wij aandacht vragen voor wonen en het Centrum, maar eerst een compliment geven.

Het is bijzonder sportief dat hij nu zelf, als wethouder van financiën, de puinhopen opruimt die de vorige wethouder van financiën heeft achtergelaten. Dat de wethouder van de afgelopen 8 jaar ook een H&G-wethouder was en met goedkeuring van de H&G-fractieleider het beleid kon uitvoeren de afgelopen twee perioden maakt het alleen maar sportiever: normaal gesproken wordt er jarenlang een zootje gemaakt en dan een VVD-wethouder genomen om de boel op te ruimen, maar nu kunnen wij in 2022 ook eens gaan oogsten!

Maar goed wonen in het centrum. Als we kijken naar het centrumplan kunnen wij alleen maar vragen om dat zo snel mogelijk uit te voeren. De leegstand loopt steeds verder op in het winkelgebied, iets wat iedereen gewoon kan zien, daar zijn geen cijfers of rapporten voor nodig. Het lijkt ons voor de hand liggend dat plannen zoals ingediend voor het oude SNS-pand, niet in de gevraagde vorm vergund gaan worden. In plaats van winkelruimte op de begane grond kan daar beter woonruimte gerealiseerd worden. Het liefst overigens vrije sector huurwoningen, want daar is meer behoefte aan dan starterstudio’s. Maar wel met parkeerruimte, want er kan niet nog meer druk op de openbare parkeervoorziening gelegd worden, dan kunnen bezoekers straks nog slechter terecht en toerisme en recreatie is een speerpunt in de toekomstvisie.

Wethouder Theus, vervolgens: wij gaven eerder aan neutraal te staan ten opzichte van haar benoeming. We wilden het eerst eens even zien en in ieder geval straalde van Mieke Theus af dat ze heel graag wethouder wilde worden. Intussen hebben wij een mening gevormd en die is helaas niet positief. Sterker, die is ronduit negatief: dossierkennis ontbreekt, vragen in de commissie en raad moeten altijd achteraf worden beantwoord, zelfs de vragen die de wethouder echt had kunnen verwachten en niet technisch-inhoudelijk waren.

Zowel bij de ombuigingen in het Sociaal Domein voor de komende jaren als bij de invulling van de overgebleven ruimte en samenwerkingsverbanden bij De Boodschappenmand was en is steeds sprake van P.M. en p.m. dat is Latijn voor “we zullen wel zien hoe het loopt en als er iets of niets gebeurt, zien we dan wel of misschien ook niet……….”

Dit terwijl wij dachten dat wethouder Theus begin september alles al op orde had, aangezien ze vol trots op social media liet blijken dat ze bij de opening van het MBO-jaar in Tilburg was.

Maar Valkenswaard heeft geen MBO, dus de aanwezigheid van een wethouder bij dergelijke festiviteiten is voor de representatie van onze gemeente helemaal niet nodig, draagt niets bij. Wij gunnen elke wethouder een leuk uitje, maar niet als er aan het grootste koppijndossier helemaal niets gedaan is.

Het is dat wethouder Geldens de `tegenvallers` uit de wensbegrotingen van de afgelopen jaren nu gewoon als reële kosten heeft opgenomen, anders was het helemaal te gênant voor woorden. Deze dossiers p.m. behandelen, dat kunnen de heren Geldens en Marchal toch ook wel met z´n 2-en?

Tenslotte het 4e collegelid, onze burgemeester. Allereerst wil De Valkenswaardse VVD Anton Ederveen van harte feliciteren met zijn herbenoeming voor opnieuw 6 jaar.

En waarschijnlijk schrijft hij ook nog historie, niet als langstzittende burgemeester, maar als laatste burgemeester van Valkenswaard, want met dit beleid zal het niet al te lang duren voor het bordje “ Eindhoven” bij de Belgische grens staat.

Want zowel in het dossier rondom het Eurocircuit als in de samenwerking met de A2-gemeenten heeft Valkenswaard al aardig op z´n donder gehad van de Provincie. Too little, too late, geen of slechte keuzes, de Provincie is helemaal niet blij met Valkenswaard.

Daarnaast heeft ook onze burgemeester bij de behandeling van vragen op dossiers er een handje van om een en ander te laten waaien. Zo wachten wij al maanden en maanden op wat cijfers van Marketing Valkenswaard, cijfers waarvan De Valkenswaardse VVD weet dat ze er in ieder geval zouden moeten zijn, waar we drie keer om verzocht hebben en die we nog steeds niet hebben gekregen van of namens de portefeuillehouder, in dit geval de burgemeester.

In ons verkiezingsprogramma hebben wij gepleit voor één wethouder voor zowel Valkenswaard Marketing, VVV als Centrumplan/Centrummanagement. Daar vragen wij opnieuw om, waarbij wij, als Valkenswaardse VVD, een sterke voorkeur hebben voor de “can do-mentaliteit” van wethouder Theo Geldens boven het “laîsser faire” van de huidige portefeuillehouder.

Overigens, in dit verlengde ligt ons amendement, wat luidt: schaf de reclameheffing af en breng het verlies van inkomsten in mindering op de subsidie aan Centrum Management.

In januari van dit jaar heeft het bestuur van de drie clubs, VVV, Centrummanagement, Valkenswaard Marketing, met in alle drie dezelfde bestuursleden, toegezegd om te fuseren.

Wij hadden ruim daarvoor trouwens al berekend dat we daar schaalvoordeel kunnen behalen en dus kosten kunnen besparen. 

Daarbij: moreel gezien kan je de ondernemers die zich in dit centrum van leegstand willen vestigen, durven te vestigen, absoluut niet lastig vallen met welke extra heffing dan ook. Eigenlijk zouden we ze een bonus moeten geven als ze willen komen. 

Voor nu roept De Valkenswaardse VVD iedereen op vandaag gedurende de debatten nog even te denken aan het gedicht van Toon Hermans…, wellicht kunnen we wat liefde vinden.

Rikkert Visser

Fractievoorzitter